Algemene voorwaarden zorgcentrale - Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant | Wit-Gele Kruis

Algemene voorwaarden zorgcentrale - Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant

ARTIKEL 1 - AANVANGDATUM EN DUUR
1.1. Deze overeenkomst gaat in op de dag van de installatie van de alarmeringsapparatuur en geldt voor onbepaalde tijd.
1.2. Beide partijen hebben de mogelijkheid de overeenkomst op elk moment op te zeggen. De opzegging gebeurt schriftelijk (via mail: zorgcentrale [at] wgkvlb.be, of per post : ‘Zorgcentrale WGK Vlaams-Brabant, Staatsbaan 4a, 3210 Lubbeek’) en gaat in op de dag waarop de apparatuur wordt terug bezorgd aan de installateur (CM Thuiszorgwinkel).
1.3. De volgende gebeurtenissen stellen automatisch een einde aan de aansluitingsovereenkomst, weliswaar vanaf de terug bezorging van de alarmeringsapparatuur in overeenstemming met artikel 12 van deze overeenkomst:
• de definitieve opname van de cliënt in een WZC;
• het overlijden van de cliënt.

ARTIKEL 2 – VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
2.1.   De zorgcentrale verbindt zich er toe, onder de voorwaarden bepaald in deze overeenkomst, de volgende 
 dienstverlening aan te bieden aan de cliënt, die aanvaardt:
• het onderhoud en de permanente controle op het functioneren van de alarmeringsapparatuur in overeenstemming met de bepalingen van deze aansluitingsovereenkomst;
• de 24u/24, 7 dagen/7 bereikbaarheid van de zorgcentrale bij alarmering beschreven in artikel 3.1. van de algemene voorwaarden;
• de beoordeling van het alarm en inschakeling door de zorgcentrale van de gepaste zorg- of hulpverlening; deze zorg- of hulpverlening kan bestaan uit een interventie door een door de cliënt opgegeven mantelzorger, contactpersoon, een verpleegkundige en/of de hulpdiensten.
• de tussenkomst van een medewerker van de zorgcentrale bij de cliënt, na alarmering, indien op basis van het afhandelingsprotocol nodig. Hierbij wordt gestreefd naar een interventietijd tussen alarmering en aankomst van 30 minuten.

ARTIKEL 3 - ALARMERINGSAPPARATUUR
3.1.   De cliënt gaat akkoord met de plaatsing van de alarmeringsapparatuur in zijn/haar woning. De
alarmeringsapparatuur bestaat uit de draadloze hals- of polszender en het basis personen alarmtoestel (PAS). De cliënt kan met de hals- of polszender in geval van nood door middel van een druk op de knop contact maken met de zorgcentrale. Het alarmtoestel ontvangt het signaal van de hals of polszender. Via het alarmtoestel wordt er contact gemaakt met de zorgcentrale en komt er een spreek- / luisterverbinding tot stand.
3.2.   De cliënt kan opteren voor de volgende bijkomende apparatuur: CO-melder, rookmelder, watermelder,
deursensor, gasdetector, temperatuursensor, medicatiedispenser, bewegingsmelder.
3.3.   De bij de cliënt geïnstalleerde of op andere wijze ter beschikking gestelde alarmeringsapparatuur blijft
steeds het eigendom van de installateur. De zorgcentrale is verantwoordelijk voor de
alarmeringsapparatuur vanaf het tijdstip van installatie.
3.4.   De alarmeringsapparatuur is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de cliënt. De cliënt mag
de apparatuur niet aan anderen verkopen, in bruikleen geven of verhuren of anderszins in gebruik geven.
3.5.   De cliënt zal, met uitzondering van een maandelijks testalarm, alleen gebruik maken van de 
alarmeringsapparatuur voor een noodoproep. Bij manifest excessief gebruik of misbruik van het alarmeringsapparatuur zal in overleg met de cliënt en eventuele mantelzorger(s) naar remediëring worden gezocht. Indien dit overleg geen soelaas biedt, kan de zorgcentrale deze overeenkomst met onmiddellijke uitwerking beëindigen in overeenstemming met artikel 11 van deze overeenkomst.
3.6.   De alarmeringsapparatuur stuurt op gezette tijden automatisch een melding naar de zorgcentrale, aan    
de hand waarvan de zorgcentrale kan controleren of het alarmapparaat nog actief is. De cliënt zal daarnaast iedere maand een testmelding uitvoeren. Hiertoe vragen we dat uzelf of een mantelzorger maandelijks (overdag) een testoproep doet (= druk op de rode knop van de zorgcentrale). De hieraan verbonden telefoonkosten zijn ten laste van de cliënt.

ARTIKEL 4 - PLAATSING VAN DE ALARMERINGSAPPARATUUR
4.1.   De zorgcentrale zorgt voor de levering en installatie van de alarmeringsapparatuur en voor zover nog
nodig, de sleutelkluis, bij de cliënt, binnen de 5 werkdagen na ontvangst én goedkeuring  van het aanvraagdossier van de cliënt.
4.2.   Na het ontvangen van alle nodige administratieve gegevens, wordt de installatie van het PAS toestel
ingepland door de CM-Thuiszorgwinkel (Vivantia Leuven of Sint Michielsbond). Een medewerker van de CM-Thuiszorgwinkel zal telefonisch contact opnemen met de cliënt of de door hem aangeduide contactpersoon en plant binnen de 5 werkdagen de installatie in. Het tijdstip van plaatsing wordt in overleg met de cliënt of de door hem aangeduide contactpersoon bepaald. Bij de installatie van een PAS toestel zonder vaste telefoonlijn (Caresse toestel) moet de SIM kaart aanwezig en vooraf geactiveerd zijn (geen prepaid kaart).
4.3.   Tijdens de installatie van de apparatuur door een technicus van de CM-Thuiszorgwinkel is het
aangewezen dat een derde persoon aanwezig is  (vb. mantelzorger, contactpersoon, hulpverlener,…).
4.4.   De persoon die de alarmeringsapparatuur installeert, geeft een toelichting aan de cliënt m.b.t. het
gebruik van de apparatuur. U ontvangt tijdens de installatie tevens een gebruiksaanwijzing van de technieker.
4.5.   De apparatuur die u ontvangt, dient u ten alle tijden in het stopcontact te steken.
4.6.   Bij adreswijziging dient de cliënt het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant hiervan minstens twee weken op
voorhand te verwittigen, zodat de nodige schikkingen kunnen worden getroffen om het administratief dossier aan te passen en indien nodig de apparatuur opnieuw te installeren.
De kosten van herinstallatie worden gefactureerd door de CM-Thuiszorgwinkel aan de cliënt.

ARTIKEL 5 – INSTALLATEUR
5.1.   De zorgcentrale doet voor de installatie en het onderhoud van de alarmeringsapparatuur een beroep
op een externe installateur, zijnde de CM-Thuiszorgwinkel (Vivantia Leuven of Sint Michielsbond).
5.2.   De zorgcentrale behoudt zich het recht voor tijdelijk of definitief een beroep te doen op een andere 
dienstverlener, in functie van haar noodwendigheden. De zorgcentrale zal de cliënt in voorkomend geval zo spoedig mogelijk informeren.

ARTIKEL 6 – TOEGANG TOT DE WONING

6.1.   De cliënt is verantwoordelijk voor het verzekeren van een vlotte toegang tot de woning (een sleutelkluis
of evenwaardig alternatief). In het geval van een sleutelkluis moet de code gekend zijn bij de zorgcentrale. De cliënt kan ervoor kiezen de sleutelkluis te laten leveren en installeren door de CM-Thuiszorgwinkel. De kosten en installatie van de sleutelkluis zijn voor rekening van de cliënt.
6.2.   De cliënt gaat akkoord dat de verpleegkundige of zorgkundige van de zorgcentrale en/of de
hulpdiensten of andere professionele hulpverleners de woning kunnen betreden na alarmering. De verpleegkundige of zorgkundige van de zorgcentrale zal altijd eerst aanbellen. Indien de deur niet wordt geopend, mag hij/zij zich toegang tot de woning verschaffen met de sleutel uit het kluisje of via een evenwaardig alternatief.
6.3.   De cliënt verbindt zich er toe elk probleem m.b.t. het functioneren van het kluisje en/of evenwaardig
alternatief en/of wijziging m.b.t. de wijze van toegang tot de woning onmiddellijk te melden aan de zorgcentrale.
6.4.   De cliënt gaat akkoord met de registratie van de code van het kluisje of het evenwaardig alternatief in
zijn persoonlijk elektronisch dossier bij de zorgcentrale.
6.5.   De cliënt verleent hierbij goedkeuring aan de zorgcentrale en/of aan derden die werkzaamheden voor de zorgcentrale uitvoeren in toepassing van de artikelen 4 en 8 van deze overeenkomst, om zich, na
deugdelijke legitimatie, toegang te verschaffen tot de woning van de cliënt.
6.6.   De cliënt verbindt zich ertoe, bij het inschakelen van hulpverleners in het wachtsysteem van de
zorgcentrale, om binnendeuren niet op slot te doen. Indien dit zich toch voordoet, is het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant niet aansprakelijk voor schade aan de woning van de cliënt die voortvloeit uit de redelijke toepassing van de alarmopvolging. Deze schade komt dan ook voor rekening van de cliënt.

ARTIKEL 7 - TELEFOONVERBINDING
Bij aansluiting op basis van vaste analoge of digitale telefoonverbinding:
7.1.   De werking van de alarmeringsapparatuur vereist een vaste telefoonverbinding. Indien de cliënt geen
analoge telefoonlijn heeft, zal aangesloten worden op de digitale lijn waarbij de cliënt bij de installatie op de risico’s van uitval van deze digitale lijn (bijv. door werkzaamheden bij de provider of door stroomuitval waarna de modem niet meer werkt) zal worden gewezen en de cliënt zal worden gevraagd te ondertekenen dat hij/zij die risico’s accepteert. De cliënt erkent en aanvaardt dat de zorgcentrale de dienstverlening vervat in deze overeenkomst, niet kan leveren in afwezigheid van een werkende telefoonverbinding. Bij wijziging van de verbinding dient de cliënt dit vooraf aan de zorgcentrale te melden, zodat ook de alarmeringsapparatuur indien nodig kan worden vervangen.
7.2.   De cliënt verbindt zich er toe maximaal telefonisch bereikbaar te zijn, bij voorkeur ook in de slaapkamer.
De zorgcentrale is niet aansprakelijk voor onderbrekingen en/of storingen ten gevolge van een niet goed functionerende telefoonlijn van de cliënt, ten gevolge van een niet goed functioneren van het nationaal telefoonnetwerk of ten gevolge van een blokkering van telefoonlijnen buiten haar schuld of buiten de schuld van derden die werkzaamheden voor de zorgcentrale verrichten.

Bij aansluiting op basis van alarmeringsapparaat met SIM-kaart / GSM-verbinding.
7.3.   De alarmeringsapparatuur bevat een SIM-kaart en communiceert met de zorgcentrale op basis van
GSM-technologie. De cliënt erkent en aanvaardt dat de zorgcentrale die dienstverlening vervat in deze overeenkomst, niet kan leveren in afwezigheid van een werkende GSM-verbinding.
7.4.   De cliënt verbindt zich er toe maximaal telefonisch bereikbaar te zijn, bij voorkeur ook in de slaapkamer.
De zorgcentrale is niet aansprakelijk voor onderbrekingen en/of storingen ten gevolge van een niet goed functionerend GSM-netwerk.

ARTIKEL 8 ONDERHOUD VAN DE APPARATUUR
8.1.   De cliënt is verantwoordelijk voor het in goede staat behouden van de geplaatste apparatuur en dient
deze als een goede huisvader te beheren. De cliënt mag geen wijzigingen aanbrengen of aan laten brengen in de alarmeringsapparatuur of deze zelf of door derden laten repareren. De cliënt mag ook geen bijkomende toestellen op de alarmeringsapparatuur aansluiten zonder de goedkeuring van de zorgcentrale.
8.2.   De cliënt dient storingen onverwijld telefonisch (016/31 95 50) of per e-mail (zorgcentrale [at] wgkvlb.be)
te melden aan de zorgcentrale.
8.3.   De responstijden op gemelde storingen worden vermeld in artikel 9 van deze overeenkomst.
8.4.   Bij een technisch defect van de apparatuur zal de CM-Thuiszorgwinkel het defect zo spoedig mogelijk
komen verhelpen.
8.5.   De zorgcentrale zorgt voor kosteloze reparatie en/of vervanging van de alarmeringsapparatuur tenzij
8.5.1. bij schade of defect veroorzaakt door werkzaamheden uitgevoerd aan de alarmeringsapparatuur door derden, zonder akkoord van de zorgcentrale;
8.5.2. bij schade of defect veroorzaakt door de aansluiting op de alarmeringsapparatuur van niet door de zorgcentrale goedgekeurde toestellen en/of de werkzaamheden daaraan uitgevoerd door derden, zonder de toestemming van de zorgcentrale;
8.5.3. bij schade of defect veroorzaakt door enig ander manifest oneigenlijk gebruik of verwaarlozing van de alarmeringsapparatuur door de cliënt of derden.
8.6.   In de uitzonderingsgevallen bepaald in 8.5, wordt per interventie een reparatiekost en/of transportkost
doorgerekend aan de cliënt. In voorkomend geval kan er bij noodzakelijke vervanging van de alarmeringsapparatuur ook opnieuw de installatiekost bepaald in artikel 10.1 worden aangerekend.

ARTIKEL 9 - RESPONSTIJDEN
9.1.   In geval van melding van een storing door de cliënt conform artikel 8.2, zal de installateur deze zo
spoedig mogelijk opvolgen. Deze opvolging kan naar inzicht van de installateur bestaan uit een reparatie van het toestel, dan wel een vervanging van de geleverde apparatuur.
9.2.   Het Wit-Gele kruis Vlaams-Brabant kan niet in gebreke worden gesteld indien een oproep omwille van
(stroom)panne, plots defect of verstoring van het netwerk, niet wordt ontvangen.
9.3.   Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig of
afdoende reageren van de door de zorgcentrale -in geval van nood- opgeroepen mantelzorgers of instanties (professionele hulpdiensten).

ARTIKEL 10 – KOST DIENSTVERLENING EN INSTALLATIE ALARMERINGSAPPARATUUR
10.1. De cliënt betaalt voor de installatie van de alarmeringsapparatuur 50 euro. Bij gelijktijdige installatie van
een sleutelkluis is deze installatieprijs inbegrepen.  Dit bedrag is onmiddellijk te betalen tijdens de installatie aan de installateur, cash of via bancontact®.
10.2. De cliënt betaalt voor de basisdienstverlening beschreven in deze overeenkomst een maandelijkse
abonnementsprijs van
• 20 euro per maand, bij aansluiting op basis van een vaste of analoge verbinding
• 25 euro per maand bij aansluiting op basis van een toestel met SIM-kaart.
10.3. De maandelijkse abonnementsprijs voor bijkomende apparatuur is als volgt:
• CO-melder, rookmelder, watermelder, deursensor, gasdetector, temperatuursensor, medicatiedispenser, bewegingsmelder: 7 euro per maand (per bijkomend item)
10.4. Wanneer een verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant na een oproep voor een
interventie bij u aan huis komt, wordt u 30 euro aangerekend.
10.5. De aankoopprijs van de sleutelkluis bedraagt 60 euro (klein model) of 110 euro (groot model). Indien
installatie gebeurt samen met de installatie van het PAS, is deze kosteloos. Zo niet wordt 40 euro voor
installatie van de sleutelkluis aangerekend. Dit bedrag wordt achteraf gefactureerd aan de cliënt.
10.6. Telefoonkosten en stroomkomsten zijn voor rekening van de cliënt.
10.7. De facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na verzending. Bij laattijdige betaling geldt, zonder
ingebrekestelling, een verhoging van 10%.
10.8. De zorgcentrale behoudt zich het recht voor de installatiekost, de abonnementsvergoeding en de
interventiekosten bepaald in artikel 8.6, elk jaar op 1 januari aan te passen op basis van de evolutie van de loonkost en consumptieprijzen, welke op transparante wijze aan de cliënt zal worden gecommuniceerd.
10.9. Er is geen BTW verschuldigd op de bedragen ten laste van de cliënt, vermeld in deze
aansluitingsovereenkomst.
10.10. De cliënt kan het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant niet aansprakelijk stellen voor de feitelijke kosten van
de door de zorgcentrale ingezette personen of instanties (verplaatsingsonkosten, erelonen, onkostennota’s).
10.11. Bij aansluiting wordt de volledige maand in rekening gebracht. Bij stopzetting wordt aangerekend tot
de dag van inlevering van het materiaal in de CM Thuiszorgwinkel.

ARTIKEL 11 – ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
11.1.   De partijen zullen in geval van betwistingen m.b.t. de draagwijdte en/of uitvoering van deze
overeenkomst bij voorrang via dialoog tot een oplossing trachten te komen.
11.2.   Onverminderd de mogelijkheid tot opzegging van de overeenkomst, voorzien in artikel 1 van deze
overeenkomst, kan elk van de partijen deze overeenkomst schriftelijk (via mail: zorgcentrale [at] wgkvlb.be of post: Zorgcentrale Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, Staatsbaan 4a, 3210 Lubbeek) onmiddellijk en zonder opzeg of schadeloosstelling beëindigen in geval van ernstige wanprestatie begaan door de andere contractspartij die niet wordt hersteld binnen de 10 kalenderdagen na ingebrekestelling daartoe.
11.3.   De zorgcentrale behoudt zich meer specifiek het recht voor de overeenkomst te beëindigen op de wijze
bepaald in artikel 11.2, indien de cliënt:
11.3.1. als gevolg van zijn/haar fysieke of geestelijke gesteldheid zodanig gebruik maakt van de alarmering, dat van de zorgcentrale redelijkerwijze niet verwacht kan worden de dienstverlening die vervat ligt in deze overeenkomst voort te zetten;
11.3.2. langer dan een maand niet (meer) beschikt over een goed functionerende telefoonverbinding;
11.3.3. langer dan een maand in gebreke blijft het abonnementsgeld te voldoen;
11.3.4. Bij stopzetting wordt de aansluiting bij de zorgcentrale aangerekend tot de dag van inlevering van het materiaal in de CM Thuiszorgwinkel.

ARTIKEL 12 – TERUGGAVE ALARMERINGSAPPARATUUR
12.1.   Bij het einde van de overeenkomst stelt de cliënt de alarmeringsapparatuur in goede staat terug ter
beschikking van de installateur (CM-Thuiszorgwinkel).
12.2.   Schade vastgesteld aan de ingeleverde alarmeringsapparatuur, veroorzaakt ten gevolge van de
oorzaken opgesomd in artikel 8.5, zal in voorkomend geval aan de cliënt worden doorgerekend door de CM Thuiszorgwinkel.

ARTIKEL 13 – VERTROUWELIJKHEID – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
13.1.   De cliënt is verantwoordelijk voor het verschaffen van correcte en volledige gegevens rond zijn
risicosituatie voor het opmaken van het persoonlijk dossier voor de zorgcentrale.
13.2.   De cliënt aanvaardt om de relevante persoonlijke en medische gegevens als omschreven in het
aanvraagformulier aan de zorgcentrale te melden. De zorgcentrale vraagt enkel die gegevens op die relevant zijn en bijdragen aan de effectieve uitvoering van de dienstverlening waartoe de zorgcentrale zich in deze overeenkomst heeft verbonden. De cliënt verbindt zich er toe elke mogelijke wijziging aan deze gegevens zo spoedig mogelijk aan de zorgcentrale mee te delen.
13.3.   Deze persoonlijke en medische gegevens van de cliënt worden elektronisch geregistreerd en
bijgehouden door de zorgcentrale. De zorgcentrale deelt de persoonlijke gegevens enkel met derden in  het kader van de uitvoering van de dienstverlening vastgelegd in deze overeenkomst.
13.4.   De zorgcentrale verbindt zich er toe de persoonlijke en medische gegevens die haar zijn ter beschikking
gesteld strikt vertrouwelijk zal behandelen. De zorgcentrale maakt zich sterk dat ook de derden waarmee zij in het kader van deze dienstverlening samenwerkt, deze geheimhouding zal bewaren.
13.5.   Alle binnenkomende gesprekken op de zorgcentrale met de cliënt, mantelzorger en hulpverlener,…
worden opgenomen. Deze opnames zijn uitsluitend bestemd voor interne kwaliteitscontrole, voor behandeling van klachten en voor opleidings- en archiefmateriaal. Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant garandeert dat de inhoud van de gesprekken strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

ARTIKEL 14 – KLACHTENBEHANDELING
14.1.   Klachten over de dienstverlening van de zorgcentrale kunnen door de cliënt worden gericht aan de
ombudsdienst van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant (ombudsdienst [at] wgkvlb.be of Ombudsdienst Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, Staatsbaan 4a, 3210 Lubbeek).
14.2.   Binnen de zeven werkdagen wordt uw klacht in behandeling genomen.

ARTIKEL 15 – SLOTBEPALINGEN
15.1.   Deze overeenkomst omvat het volledige akkoord bereikt tussen de partijen met betrekking tot het
voorwerp van deze overeenkomst.
15.2.   Deze overeenkomst vervangt elke vroegere bestaande onderhandeling, mededeling of afspraak (hetzij
mondeling of schriftelijk akkoord) tussen de partijen op het vlak van dienstverlening van welke aard ook. Deze onderhandelingen, mededelingen of afspraken zullen niet gebruikt worden om deze overeenkomst te interpreteren.
15.3.   Deze overeenkomst kan worden geamendeerd, gewijzigd, opgezegd, hernieuwd of verlengd en de
bepalingen en voorwaarden ervan kunnen worden opgeheven door middel van een geschreven stuk ondertekend door beide partijen, of in het geval dat één partij de andere partij vrijstelt van de naleving van een bepaling ondertekend door de vrijstelling verlenende partij alleen.

© 2019 Wit-Gele Kruis