Onze mensen

6.977 personeelsleden in totaal

 • 5.081 verpleegkundigen
 • 646 zorgkundigen
 • 76 vroedvrouwen

Bekijk hier alle arbeidsgegevens.

Sociaal overleg

De COVID-19-crisis heeft ook de noodzaak aan voldoende en kwalitatief personeel in de zorgsector nogmaals erg duidelijk gemaakt. Zonder al die hoofden en handen aan het bed van de patiënt, zonder het organiserend, logistiek, ondersteunend … personeel hadden we het hoofd niet kunnen bieden aan deze crisis.

Voortbouwend op het sociaal akkoord dat is afgesloten in oktober 2017, is er een nieuw sociaal akkoord op tafel gelegd voor de federale zorgsectoren in juli 2021. Hierin is vervat:

 • De volledige implementatie aan 100% van het opgestarte IFIC loonmodel wat eerst voorzien was om te spreiden over een aantal jaren. Gekoppeld hieraan zal via een tripartite werkgroep binnen het sociaal overleg de evolutie van de beroepen binnen de zorgsector opgevolgd worden en de impact hiervan op het IFIC loonmodel gemonitord worden.
 • Maatregelen met het oog op verbeteren van de werkomstandigheden en de work-lifebalans zoals het jaarlijks recht op 3 weken opeenvolgende vakantie, recht op individuele vorming, recht op vorming voor werkgeversvertegenwoordigers en recht op stabielere en betere arbeidsovereenkomsten voor deeltijdse werknemers, recht op stabiele en voorzienbare uurroosters.

Daarnaast zijn er ook middelen vanuit het nieuwe Zorgpersoneelsfonds toegewezen om o.a. bijkomende aanwervingen te doen in het kader van ondersteuning van de zorgmedewerkers alsook de uitbouw van de multidisciplinaire mobiele equipes om ook geplande afwezigheden op te vangen.

In 2020 hebben al onze medewerkers buitengewone inspanningen geleverd. Vanuit het Wit-Gele Kruis gaven we iedereen een eigen coronapremie van 250 euro in ecocheques.

Vanuit de sector thuisverpleging werd einde 2020 bedongen dat, met middelen vanuit het Zorgpersoneelsfonds, eenzelfde aanmoedigingspremie als bij de ziekenhuizen kon toegekend worden van 985 euro bruto.

Tenslotte werd in het Paritair Comité een CAO afgesloten om t.w.v. netto 300 euro consumptiecheques toe te kennen aan elke medewerker.

KOERS: Werken aan de toekomst

Omwille van de coronacrisis zijn een aantal pilootprojecten in het kader van het project ‘aangepaste werkvormen’ vertraagd.  Anderzijds zijn onze zorgmedewerkers ingesprongen daar waar nodig – in woonzorgcentra, schakelzorgcentra, triagecentra, cohortrondes, vaccinatiecentra…

Hiervoor werd er een mini-akkoord binnen het Wit-Gele Kruis afgesloten met de sociale partners, gebaseerd op vrijwilligheid van de medewerker die hierbij wordt ingezet.

E-learning

Levenslang leren is belangrijk binnen het Wit-Gele Kruis. Zo vond bijvoorbeeld het Wit-Gele Kruis van Antwerpen dat de medewerkers ook in tijden van corona bijgeschoold moesten worden. Na de intensieve berichtgeving over alles rond corona en COVID-19 in het voorjaar van 2020, volgden alle verpleeg- en zorgkundigen in het najaar een boeiende vorming rond volgende onderwerpen: de basisprincipes inzake kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg, patiëntparticipatie en het gebruik van de Raizer-tillift. Deze afwisselende vorming startte met een interactieve e-learning die men op eigen tempo thuis kon doorlopen. Via zelftesten konden de collega’s na elke module nagaan in welke mate ze de leerstof beheersten. Aansluitend werd in groepjes van drie tot vier collega’s de opgedane kennis in de afdeling omgezet naar de praktijk. 

Deze combinatie van een e-learning gevolgd door een practicum, werd zeer positief geëvalueerd, zowel door de leidinggevenden als door de medewerkers. Daarom werd beslist om deze vormingsaanpak in de toekomst vaker te gebruiken. 

Project ‘Toekomstgericht werken in de thuiszorg’ 

In 2020 is het project ‘Toekomstgericht werken in de thuiszorg – Aantrekkelijke werkgever met focus op diversiteit en zelfontplooiing’ van start gegaan, met steun van de Koning Boudewijnstichting, Fonds Dr. Daniël De Coninck.  
De missie van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant is om toegankelijke en hoogstaande kwalitatieve thuiszorg te bieden met een respectvolle en geïntegreerde benadering van de toenemende diversiteit. Dat vraagt om een organisatiebreed gedragen beleid op vlak van ethiek, diversiteit en taal. Een proces dat uiteraard aandacht, gerichte acties, tijd, begrip en een degelijke begeleiding door externe experts vraagt. 
Ons doel is dat medewerkers en patiënten zich comfortabel voelen met diversiteit en een open dialoog durven aan te gaan. 

In 2020 is er reeds contact gelegd met tal van externe partners (procesbegeleiders, doelgroeppartners, VDAB en opleidingsorganisaties) en hebben we onszelf bijgeschoold rond diversiteit en inclusie. 

De volgende prioriteiten hebben in 2020 concreet vorm gekregen: 

 • Interne samenstelling van een werkgroep rond ethiek, diversiteit en taal 
 • Voorbereiding voor de ontwikkeling van een taalbeleid, in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering 
 • Vorming werkgroep (maart 2021) 
 • Taalenquête (maart 2021) 
 • Organiseren van vorming Verbindende Communicatie (najaar 2021) 
 • Voorbereiding nieuwe deontologische code rond het dragen van hoofddeksels en hoofddoeken 
 • Voorbereiding eerste taalcoaching op de werkvloer in samenwerking met Groep INTRO