Missie
Missie

Missie

We willen patiënten de kans geven om zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in hun vertrouwde omgeving verzorgd te worden. We organiseren toegankelijke, kwaliteitsvolle en menswaardige thuisverpleging (continue, gecoördineerde en georganiseerde verpleegkundige zorg) met aanvullende diensten (zorgcentrale en personenalarmering ... ) en realiseren zo individuele totaalzorg op maat.

Er is informatie die afhankelijk is van je locatie.
Duid hieronder jouw locatie aan om de juiste informatie te krijgen.
Een provincie kan in het grijs staan. Dan is er voor die locatie geen specifieke info beschikbaar.
 

Informatie voor  

West-Vlaanderen
Inzetten op kwaliteitszorg - Missie Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

Onze missie

We organiseren kwaliteitsvolle thuisverpleging.

We werken samen met alle betrokken zorgactoren om, in dialoog met de patiënt, totaalzorg op een maatschappelijke verantwoorde manier te organiseren.

 

 

 

Onze waarden

Onze 5 strategische doelstellingen

5 strategische doelstellingen - Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen - Missie

 

Kwaliteit en veiligheid voorop!

Samen voor kwaliteitsvolle en veilige zorg

Je verpleegkundige staat iedere dag klaar om je de best mogelijke zorgen aan te bieden. De dienst kwaliteit van het Wit-Gele Kruis zorgt voor de nodige ondersteuning om dag na dag te werken aan kwaliteit en veiligheid.

 

Oost-Vlaanderen

Deze regio heeft momenteel geen specifieke regionale informatie ter beschikking.

Voor meer informatie kan je altijd het Wit-Gele Kruis in jouw buurt contacteren.

Antwerpen

Onze missie

De missie van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw betreft zijn werkelijke reden van bestaan en omschrijft zijn fundamentele opdracht(en). Ze verwoordt het algemeen doel van de organisatie en geeft antwoord op de vraag: 'Wat doen we en voor wie?'

“Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen is een christelijk geïnspireerde dienst voor thuisverpleging die vanuit het solidariteitsbeginsel en via een sterke patiënt- en omgevingsgerichte zorg de menswaardigheid van de patiëntsituatie met een grote betrokkenheid wil bevorderen en zich daarvoor engageert in een ruimere thuisgezondheidszorg vanuit een eigen deskundigheid en betrokkenheid.”

Onze kernopdracht bestaat erin om iedere zorgvraag maximaal trachten te beantwoorden, zonder onderscheid in ideologie, afkomst, financiële situatie, pathologie, risico of zorglast en vanuit een verdelende rechtvaardigheid, ook voor de onmondige patiënt.

Wij willen onze hulpverlening zoveel mogelijk realiseren samen met de patiënt en zijn directe omgeving én met onze zorgpartners op het terrein. Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen werkt niet enkel curatief maar ook preventief en opteert resoluut voor een integrale en geïntegreerde aanpak van de patiënt in zijn thuismilieu.

Samen streven we ernaar om onze missie maximaal toe te passen in de dagdagelijkse praktijk.

Onze kernwaarden

Opdat we onze missie kunnen realiseren, hanteert het Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw een constante gedragslijn die wordt gedragen doorheen de organisatie. Deze gedragslijn moet elke dag opnieuw worden waargemaakt en steunt op de volgende kernwaarden:

  • Respect - Wij zijn te gast in het huis van onze patiënt en respecteren hem en zijn leefomgeving maximaal.
  • Patiëntgerichtheid - De patiënt staat centraal in onze volledige zorg- en dienstverlening: alles wat we doen moet onze patiënten - direct of indirect - ten goede komen.
  • Kwaliteit - Wij bieden onze patiënten thuis een zo kwalitatief mogelijke zorg aan.
  • Professionaliteit - We zetten onze professionaliteit - die zich uit via onze kennis, kunde en attitude - ten volle in ten behoeve van onze patiënten.
  • Teamwork - Om de patiënten de best mogelijke zorg aan te bieden werken we erg nauw samen met de patiënt zelf, zijn mantelzorger, de verpleegkundige collega’s en alle zorgpartners van de patiënt.

 

Onze strategische visie

Vertrekkend vanuit de missie en kernwaarden die haar ondersteunen heeft het Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw haar koers die zij wenst te varen omschreven in een ambitieuze en dynamische maar realistische strategische visie met duidelijke beleidskeuzes:

“Het Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw wenst zich te ontwikkelen tot een efficiënte, effectieve en patiëntgerichte organisatie die in staat is flexibel in te spelen op de voortdurende veranderingen in de externe omgeving.”

Vlaams-Brabant
Missie Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant
missie-witgelekruis-vlaamsbrabant

Het WGK Vlaams-Brabant is de voortrekker in het landschap van thuiszorg.

In samenwerking met de zorgvrager en de partners binnen haar of zijn zorgnetwerk, zet het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, als expert in thuisverpleegkunde, maximaal in op een toegankelijke, geïntegreerde en hoogstaande kwalitatieve thuiszorg. Het doel is om proactief zowel effectieve als efficiënte antwoorden te bieden (aan) op de zorgnoden in de thuisomgeving en de transmurale zorgcontinuïteit te bewaken.

Hiertoe kiest het WGK Vlaams-Brabant voor een respectvolle, integrale benadering van elk individu met een aanpak op maat. Deze zorg wordt geboden door gemotiveerde, autonome en professionele medewerkers, geruggesteund door een warme organisatie waar sterk wordt ingezet op zelfontplooiing en innovatie. Het WGK Vlaams-Brabant is hiermee een magneetorganisatie voor zorgvragers en medewerkers.

Onze waarden
icoon zon

Warmte

Elke dag staan onze medewerkers met veel engagement in voor een hartverwarmende zorg, waarbij de patiënt centraal staat en waar nodig ook andere diensten worden betrokken.

Teamwerk

Onze missie kunnen we enkel waarmaken dankzij onze sterke collegialiteit en de goede samenwerking en communicatie met alle partners in de zorg. Ook de patiënt zelf en zijn eventuele mantelzorger willen we maximaal betrekken.

Dynamiek

We nemen het voortouw op vlak van kwalitatieve thuisverpleging en spelen vanuit onze expertise actief in op zorgnoden en evoluties door continu te investeren in onze dienstverlening en vernieuwende zorgconcepten.

Respect

We zijn als organisatie steeds toegankelijk voor elke patiënt, vanuit een fundamenteel respect voor elkeen. We willen op een authentieke manier goede zorg verlenen, met erkenning voor de eigenheid van elke patiënt als persoon.

Professionaliteit

Onze medewerkers zijn gekwalificeerd en kunnen rekenen op een sterke omkadering en permanente vorming om zich te blijven ontwikkelen tot autonome professional, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten. Als lerende organisatie gaan we actief op zoek naar feedback bij onze stakeholders vanuit de betrachting om het steeds beter te doen.

Gedragscode

Limburg
Missie Wit-Gele Kruis Limburg: 'Samen warme, kwaliteitsvolle zorg aan huis'

Andere

Deze regio heeft momenteel geen specifieke regionale informatie ter beschikking.

Voor meer informatie kan je altijd het Wit-Gele Kruis in jouw buurt contacteren.

© 2023 Wit-Gele Kruis