Privacy policy

Om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we persoonsgegevens van onze patiënten en cliënten. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we je zo goed mogelijk inlichten waarvoor we jouw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten je kan uitoefenen.

Patiëntenzorg

Patiëntenzorg is het geheel van activiteiten om een kwaliteitsvolle zorgverlening te verzekeren waarbij het welzijn van de patiënt (autonomie, participatie, waardigheid en integriteit) en het creëren van een warme en veilige zorgrelatie prioritair zijn. Het is dan ook van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken om een kwalitatieve zorg te kunnen verstrekken.

Patiëntenadministratie

Ondersteunend aan het zorgproces verwerken we jouw persoonsgegevens in onze administratieve processen. Dit omvat onder meer facturatie, tarificatie en het opmaken van bewijsstukken.

Zorgcentrale

Op 1 januari 2022 bundelden CM en het Wit-Gele Kruis hun krachten in een nieuwe zorgcentrale, Gerust, om de dienstverlening van het personenalarm verder te ontwikkelen.

Zorgpartners

In het kader van patiëntenzorg kunnen gegevens van derden verzameld worden. Hierbij horen zowel wettelijke vertegenwoordigers, vertrouwenspersonen, mantelzorgers, artsen en familieleden.

Leveranciers

In het kader van de uitvoering van een opdracht (levering van diensten, producten en/of werken) worden gegevens van leveranciers verzameld.

Klachtenregistratie

Elke patiënt heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de ombudsdienst van het Wit-Gele Kruis. De ombudsdienst zal de klacht met de in het kader van de klacht verzamelde gegevens, waaronder persoonsgegevens, beoordelen op ontvankelijkheid en bijhouden in een klachtendossier. Klachten worden behandeld door de bevoegde medewerkers in de specifieke provincie van het Wit-Gele Kruis. 

Rekrutering & sollicitanten

Wanneer je solliciteert bij het Wit-Gele Kruis zal je een bepaald sollicitatieproces doorlopen. Voor dit proces is het nodig dat wij bepaalde persoonsgegevens van je vragen om jouw kandidatuur te kunnen verwerken.

Beeld- en geluidsopnamen

Het Wit-Gele Kruis heeft op bepaalde plaatsen van de gebouwen beveiligingscamera’s geplaatst om de veiligheid in de gebouwen te garanderen.

Communicatie & publicaties

Het Wit-Gele Kruis verstuurt informatie-, nieuwsbrieven, bevragingen en het magazine Gezond Thuis.

Bezoek aan deze website

Het Wit-Gele Kruis heeft verschillende websites waarop je informatie over de dienstverlening van het Wit-Gele Kruis kan vinden.

Wifinetwerk

Bij jouw bezoek aan het Wit-Gele Kruis kan je op aanvraag gebruik maken van het wifi-netwerk van het Wit-Gele Kruis.

Giften

Je kan het Wit-Gele Kruis steunen en ervoor zorgen dat we onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren. Met jouw gift kan het Wit-Gele Kruis nog meer investeren in zijn patiënten, in onderzoek, opleiding en middelen voor thuiszorgprojecten.

Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met jouw persoonsgegevens:

  • De gegevens die we van patiënten verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
  • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
  • We streven ernaar jouw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
  • We bewaken de bewaartermijn van jouw gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren.
  • Het Wit-Gele Kruis neemt maatregelen die ervoor zorgen dat jouw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging.
  • Onze verantwoordelijkheid over jouw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.
  • Wit-Gele Kruis doet voor de verwerking van uw persoonsgegevens soms beroep op derde partijen. Deze organisaties mogen gegevens verwerken op strikte instructie van Wit-Gele Kruis en voor geen enkele andere doeleinden.

Het Wit-Gele Kruis is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens en kan deze privacy policy steeds aanpassen. Wens je meer uitleg of wil je jouw rechten van de betrokkene uitoefenen? Contacteer ons via dit formulier.

Wanneer je vindt dat het Wit-Gele Kruis jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens niet of niet op de juiste wijze respecteert, kan je steeds terecht bij de Data Protection Officer (DPO) die het Wit-Gele Kruis zal aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen te treffen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. De Gegevensbeschermingsautoriteit kan je bereiken via 02/274.48.00 of via contact@apd-gba.be. Meer informatie vind je ook via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wens je meer uitleg of heb je een vraag voor de DPO? Dan kan je contact opnemen via één van onderstaande emailadressen: 

Opgelet voor wettelijke beperkingen bij het uitoefenen van jouw rechten:

Elke patiënt van wie het Wit-Gele Kruis gegevens verwerkt, heeft per definitie rechten die ervoor zorgen dat hij/zij deze gegevens kan inkijken, een kopie ervan kan ontvangen, een vraag tot verbetering van deze gegevens kan stellen enz. Deze rechten kunnen beperkt worden door specifieke regelgeving die op de verwerking van toepassing is, zoals de wet op de patiëntenrechten. Daarom zal het Wit-Gele Kruis bij elke vraag om een recht uit te oefenen eerst het wettelijk kader aftoetsen. Indien we volgens deze rechten jouw gevraagd recht, bijvoorbeeld het recht op inzage niet (zomaar) kunnen uitvoeren, zullen we je dit gemotiveerd laten weten.