Klachtenregistratie

Elke patiënt heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de ombudsdienst van het Wit-Gele Kruis. De ombudsdienst zal de klacht met de in het kader van de klacht verzamelde gegevens, waaronder persoonsgegevens, beoordelen op ontvankelijkheid en bijhouden in een klachtendossier. Klachten worden behandeld door de bevoegde medewerkers in de specifieke provincie van het Wit-Gele Kruis. 

Welke gegevens verzamelen we over je in het kader van jouw klachtenregistratie? 

In het geval er in jouw specifiek dossier een klacht is, kan het Wit-Gele Kruis – in functie van wat nodig is voor de behandeling van jouw klacht – volgende gegevens verwerken: 

  • Identificatiegegevens van melders en betrokkenen.

Naast de identificatiegegevens kunnen ook andere gegevens verwerkt worden, deze categorieën zijn afhankelijk van wat de melder zelf meegeeft bij het registreren van de klachten (bv. gegevens over jouw gezondheid en leefgewoonten).

Waarom verzamelen we deze gegevens? 

Het Wit-Gele Kruis verzamelt deze gegevens om jouw klacht adequaat te kunnen opvolgen en behandelen.  

Worden deze gegevens met anderen gedeeld? 

Wanneer het noodzakelijk is voor een adequate behandeling van jouw klacht, is het mogelijk dat jouw gegevens worden gedeeld met een of meer van volgende externe actoren: 

  • Een professioneel raadgever van het Wit-Gele Kruis (bv. advocaat,…) in geval van een juridische procedure; 
  • Een (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar en desgevallend haar raadsarts. 

De informatie over klachten is beperkt toegankelijk. Klachten worden steeds vertrouwelijk behandeld. Enkel wanneer dit noodzakelijk is voor een goede afhandeling, zullen andere medewerkers betrokken worden. 

Hoe lang bewaren we deze gegevens? 

De gegevens worden bewaard gedurende een periode van één jaar waarna ze geanonimiseerd worden.  

Wat zijn jouw privacy-rechten? 

Recht op inzage en een kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een kopie te krijgen. 

Recht op aanpassing van gegevens 

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van je onjuist of niet volledig zijn dan heb je het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee je gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.  

Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het Wit-Gele Kruis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte. 

Recht op vergetelheid

Indien je dit wenst heb je het recht om van ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen.

Wens je meer uitleg of wil je jouw rechten van de betrokkene uitoefenen? Contacteer ons via dit formulier.