Patiëntenzorg

Patiëntenzorg is het geheel van activiteiten om een kwaliteitsvolle zorgverlening te verzekeren waarbij het welzijn van de patiënt (autonomie, participatie, waardigheid en integriteit) en het creëren van een warme en veilige zorgrelatie prioritair zijn. Het is dan ook van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken om een kwalitatieve zorg te kunnen verstrekken.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van patiëntenzorg?

 • identificatiegegevens
 • rijksregisternummer
 • mutualiteitsgegevens
 • persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal,…)
 • gegevens over jouw gezondheid
 • leefgewoonten
 • psychische gegevens
 • fysieke gegevens
 • gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening
 • beeldopnamen indien dit noodzakelijk is voor de zorgverlening
 • woningkenmerken

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het Wit-Gele Kruis is wettelijk verplicht om een patiëntendossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. We verzamelen de gegevens die noodzakelijk zijn om je adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden. 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Binnen het Wit-Gele Kruis worden jouw gegevens opgenomen in het patiëntendossier. Het patiëntendossier kan worden geraadpleegd door de medewerkers van het Wit-Gele Kruis voor wie inzage noodzakelijk is om je de nodige zorgverlening te kunnen bieden. De toegang is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht van de medewerker. 

We delen jouw gegevens met anderen buiten het Wit-Gele Kruis enkel:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals jouw huisarts, de apotheker, …), of 
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of 
 • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

We bewaren jouw patiëntendossier minimaal 30 jaar na beëindiging van de dienstverlening.

Wat zijn jouw rechten als betrokkene?

Recht op inzage en een kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een kopie te krijgen.

Recht op aanpassing van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van je onjuist of niet volledig zijn dan heb je het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee je gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

Recht op beperking

Indien je bijvoorbeeld de juistheid van de persoonsgegevens betwist of indien je van mening bent dat de verwerking van jouw gegevens mogelijk onrechtmatig verwerkt worden, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het Wit-Gele Kruis nodig heeft om dit te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

Wens je meer uitleg of wil je jouw rechten van de betrokkene uitoefenen? Contacteer ons via dit formulier.