Patiëntenadministratie

Ondersteunend aan het zorgproces verwerken we jouw persoonsgegevens in onze administratieve processen. Dit omvat onder meer facturatie, tarificatie en het opmaken van bewijsstukken.

Welke gegevens verzamelen we over je in het kader van patiëntenadministratie?

Volgende categorieën van gegevens worden bewaard voor de patiëntenadministratie:

  • identificatiegegevens
  • rijksregisternummer
  • mutualiteits- en verzekeringsgegevens
  • gegevens over jouw gezondheid
  • evt. financiële bijzonderheden

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het Wit-Gele Kruis verzamelt deze gegevens om haar wettelijke administratieve verplichtingen uit te voeren, zoals het aanrekenen van de prestaties die zijn verleend door het Wit-Gele Kruis en het uitsturen van de maandelijkse bewijsstukken. Indien van toepassing worden deze gegevens ook verzameld met het oog op het afhandelen van bestellingen, levering en facturatie van verzorgingsmateriaal.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met overheidsinstanties, met jouw mutualiteit en/of eventueel jouw verzekeringsinstanties. 

In geval van wanbetaling, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder voor de gerechtelijke invordering van de factuur. 

In kader van bestellingen van verzorgingsmateriaal kunnen gegevens gedeeld worden met een externe partner.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

In het kader van patiëntenadministratie worden de gegevens gedurende 7  jaar bewaard.

Wat zijn je privacy-rechten?

Recht op inzage en een kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een kopie te krijgen.

Recht op aanpassing van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van je onjuist of niet volledig zijn dan heb je het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee je gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het Wit-Gele Kruis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

Wens je meer uitleg of wil je jouw rechten van de betrokkene uitoefenen? Contacteer ons via dit formulier.