Zorgpartners

In het kader van patiëntenzorg kunnen gegevens van derden verzameld worden. Hierbij horen wettelijke vertegenwoordigers, vertrouwenspersonen, mantelzorgers, familieleden, artsen en andere professionele zorgverleners zoals diëtisten, podologen, gezinszorg ...

Welke gegevens verzamelen we over je?

Van zorgpartners worden identificatiegegevens verzameld.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verzamelen de gegevens die noodzakelijk zijn om adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden. 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Binnen het Wit-Gele Kruis worden jouw gegevens opgenomen in het patiëntendossier. Het patiëntendossier kan worden geraadpleegd door de medewerkers van het Wit-Gele Kruis voor wie inzage noodzakelijk is om onze patiënten de nodige zorgverlening te kunnen bieden. De toegang is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht van de medewerker. 

We delen jouw gegevens met anderen buiten het Wit-Gele Kruis enkel:

  • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, de apotheker, …), of 
  • indien dit nodig is bij een ziekenhuisopname of ambulante behandeling, of 
  • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of 
  • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

We bewaren het patiëntendossier minimaal 30 jaar na beëindiging van de dienstverlening.

Wat zijn jouw privacy-rechten?

Recht op inzage en een kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een kopie te krijgen.

Recht op aanpassing van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van je onjuist of niet volledig zijn dan heb je het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee je gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het Wit-Gele Kruis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

Wens je meer uitleg of wil je jouw rechten van de betrokkene uitoefenen? Contacteer ons via dit formulier.