Leveranciers

In het kader van de uitvoering van een opdracht (levering van diensten, producten en/of werken) kunnen gegevens van leveranciers verzameld worden.

Welke gegevens verzamelen we over je?

Wij verzamelen en verwerken:

  • identificatiegegevens (zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, emailadres)
  • beroep en betrekking
  • financiële gegevens

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Wij verzamelen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het voorbereiden, sluiten en uitvoeren van opdrachten en overeenkomsten, het naleven van wettelijke verplichtingen van toepassing op onze organisatie (o.a. fiscale en sociale verplichtingen, verplichtingen bij overheidsopdrachten, etc.) en voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen (vrijheid van ondernemen) van onze organisatie.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden enkel gedeeld met derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. Dit kan een IT-leverancier zijn in het kader van een IT-systeem leveranciersmanagement, een derde partij zoals banken, bedrijfsrevisoren, externe boekhoudkantoren in het kader van leveranciersadministratie of de overheid indien we daartoe o.b.v. regelgeving verplicht toe zijn. 

Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij bewaren deze persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden o.a. op het gebied van boekhouding, fiscaliteit, overheidsopdrachten, etc.

Wat zijn jouw privacy-rechten?

Recht op inzage en een kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een kopie te krijgen.

Recht op aanpassing van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van je onjuist of niet volledig zijn dan heb je het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee je gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het Wit-Gele Kruis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing indien van toepassing.

Recht op vergetelheid

Indien je van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, dan kan je vragen om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Recht op overdraagbaarheid

Indien je dat wenst, kan je vragen om de gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De Verordening voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is.*

Wens je meer uitleg of wil je jouw rechten van de betrokkene uitoefenen? Contacteer ons via dit formulier.

 

*Enkel in geval de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst.