Visie op thuisverpleging | Wit-Gele Kruis
Over het Wit-Gele Kruis, visie op thuisverpleging

Visie op thuisverpleging

Onze thuisverpleegkundigen werken als autonome professionals en zetten de patiënt centraal in de kwalitatieve en verantwoorde verpleegkundige zorgrelatie. Ze zijn er voor de patiënten. Zij maken dit waar in samenwerking met een team van collega’s, de behandelende arts(en) en andere zorgverleners. Het Wit-Gele Kruis ondersteunt hen hierin actief en wendt de beschikbare middelen doelmatig en verantwoord aan in het voordeel van de patiënt.

Speerpunten

  • aandacht voor patiënt en de mantelzorger(s) als persoon
  • er zijn voor de patiënt (presentie)
  • autonome, deskundige thuisverpleegkundigen met morele verantwoordelijkheid. Ze hebben de wens zorg te dragen voor mensen.
  • een team van thuisverpleegkundigen, ondersteunende of omkaderende collega’s staan klaar voor de patiënt
  • eindverantwoordelijkheid voor een patiënt ligt bij de vaste thuisverpleegkundige
  • samenwerking met behandelende arts(en) en alle betrokken zorgverleners
  • onze medewerkers krijgen kansen en middelen om de gewenste en verantwoorde zorg voor de patiënt te realiseren

Visieteksten

Het Wit-Gele Kruis heeft in juni 2016 drie nieuwe visieteksten opgesteld omtrent volgende onderwerpen: de nieuwe eerste lijn, een flexibele Hub-organisatie in de wereld van de zorg; visie op de opdracht van de eerstelijnsverpleegkundige in het Wit-Gele Kruis; een nieuw financieringsmodel voor de thuisverpleging.

de nieuwe eerste lijn.pdf

visie op opdracht eerstelijnsverpleegkundige.pdf

naar een nieuw financieringsmodel.pdf

0

Advies Commissie Ethiek

De commissie heeft volgend advies opgesteld 'Advies ter ondersteuning van het zorgvuldig handelen met het elektronisch verpleegkundig dossier in de thuisverpleging'. Het advies is opgesteld voor de thuisverpleegkundigen in de dagelijkse zorgpraktijk en bestaat uit vier hoofdstukken.

Hoofdstuk 1

Digitalisering in de gezondheidszorg: ter ondersteuning van geïntegreerde zorg & van het zelfmanagement en patiënt empowerment.

Hoofdstuk 2

Elektronisch Verpleeg Dossier (EVD) in het Wit-Gele Kruis: het wat, hoe en waarom van het EVD.

Hoofdstuk 3

Wettelijk kader: EVD in de praktijk, patiëntenrechten, wetgeving, privacy, beroepsgeheim ...

Hoofdstuk 4

Ethische aanbevelingen: rapporteren en delen van informatie in het EVD.

Lees hier het volledige advies

© 2015 Wit-Gele Kruis