Patiëntenparticipatie Cultuur Peiling in de thuiszorg | Wit-Gele Kruis

Patiëntenparticipatie Cultuur Peiling in de thuiszorg

02 september 2019
enquête invullen

De laatste tijd wordt er steeds meer gesproken over patiëntenparticipatie en wordt hier ook onderzoek naar verricht. Via dergelijke vorm van participatie krijgen patiënten de mogelijkheid om hun zorg mee te bepalen en mee uit te voeren, indien ze dit wensen.

Het Wit-Gele Kruis Vlaanderen wil in samenwerking met het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde van de Universiteit Gent, een onderzoek voeren naar de patiëntenparticipatie cultuur onder de zorgverleners bij het Wit-Gele Kruis.

Deelname aan dit onderzoek houdt enkel in dat u een online vragenlijst invult met stellingen over patiëntenparticipatie in de eerste lijn. Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 20-30 minuten in beslag. De vragenlijst is beschikbaar via volgende link :

https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=156706931752

Deelnemen aan het onderzoek is vrijblijvend, gratis, risicoloos en anoniem. Gepubliceerde resultaten van het onderzoek zullen geen namen van zorgverleners of afdelingen van het Wit-Gele Kruis bevatten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki (versie 2013) opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan klinische studies. Als u bereid bent deel te nemen aan het onderzoek, zullen we u vragen, zoals de wet dit voorziet, een toestemmingsformulier te ondertekenen. Ook na de ondertekening daarvan bent u vrij om op ieder ogenblik te beslissen niet langer aan het onderzoek deel te nemen. U kan dus op ieder ogenblik, zonder enig gevolg, uw deelname aan het onderzoek beëindigen of uw toestemming om deel te nemen intrekken. Na het beëindigen van het onderzoek zullen de resultaten van deze peiling gecommuniceerd worden met de contactpersoon in uw organisatie.

U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe uw informatie wordt behandeld, bij de Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de wetgeving inzake gegevensbescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35,1000 Brussel, Tel. +32 2 274 48 00, e-mail:  contact(at)apd-gba.be; www.gegevensbeschermingsautoriteit.be”

Alle gegevens uit dit onderzoek worden behandeld volgens de regels van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 die vanaf 25 mei 2018 in werking treedt betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De Data Protection Officer of persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming van UGent kan u indien u dit wenst meer informatie geven over de bescherming van uw persoonsgegevens en zal uw vragen beantwoorden. Contactgegevens: privacy [at] ugent.be

Dit onderzoek  werd goedgekeurd door het Centraal Ethisch Comité Gent, zoals wettelijk voorzien. In geen geval dient de goedkeuring van het Ethisch Comité een aanzet te zijn tot deelname.

Het invullen van de vragenlijst heeft voor u geen onmiddellijk voordeel. Wel hopen we hierdoor de betrokkenheid van patiënten in de zorg te verbeteren. Alhoewel de kans zeer klein is dat u door het meewerken aan dit onderzoek enige schade oploopt – het gaat immers alleen om het invullen van een vragenlijst - verplicht de experimentenwet van 7 mei 2004 ons een foutloze aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten (Allianz Global Corporate & Specialty – Polisnummer BEL000862, Uitbreidingstraat 86, Berchem, +32 33041600). Ook voor deze eenvoudige gegevensverzameling werd deze plicht vervuld.   

Indien u bereid bent deel te nemen aan het onderzoek, zullen we u via op de online vragenlijst vragen om uw toestemming te geven door op de knop ‘gelezen en goedgekeurd’ te klikken.

Als u aanvullende informatie wenst over het onderzoek, kunt u contact opnemen met Kristien Scheepmans.  

dr. Kristien Scheepmans, Wit Gele Kruis Vlaanderen, Kristien.Scheepmans [at] vlaanderen.wgk.be; 02 739 35 11  

     

© 2019 Wit-Gele Kruis